นพ.คัมภีร์ กรณปกรณ์ พ.บ.
Dr. Kampee Karanapakorn, MD.

แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ประวัติ
อนุมัติบัตร แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ปี ค.ศ. 1998 วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง เสริมสร้าง และเสริมสวย แห่งประเทศ Mexico ค.ศ. 1995

    สมาชิกดังต่อไปนี้
  • - สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งประเทศอเมริกา(ASAPS)
  • -  สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (FRCST)
  • -  สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (ThPRS)
  • -  สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (ThSAPS)
  • -  สมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่ง เสริมสวย และเสริมสร้าง แห่งประเทศ Mexico (AMCPER)
  • -  สมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS)
  • -  สมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่ง เสริมสร้าง และเสริมสวย นานาประเทศ (IPRAS)
  • -  สมาคมความพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้า และศรีษะ แห่งประเทศไทย (TCCA) 

Short Course training RFAL Technology Science in Telavib - Is​rael in August 2011